Această ramură de drept, ocupă un loc aparte în cadrul Cabinetelor Asociate „Andreșoiu și Asociații” având în vedere importanța acesteia pentru celelalte ramuri de drept reprezentând dreptul comun, dar și pentru clienți, în general întrucât „cuprinde în rețeaua densă a normelor sale întreaga viață omenească”.

Astfel, vă asigurăm asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată de orice grad, litigiilor arbitrale, autorităţilor publice, notarilor şi executorilor judecătoreşti. De asemenea, asigurăm consultanţă juridică privind negocierea și redactarea contractelor de orice tip.

Cauzele pe care le abordăm au un obiect divers, precum:

 • revendicare imobiliară și mobiliară, drept de servitute, grăniţuire;
 • acțiune în simulație;
 • partaj bunuri comune;
 • partaj succesoral;
 • acțiune în anulare a actelor juridice;
 • acțiune în constatarea unui drept;
 • ieșire din indiviziune;
 • actțiune posesorie;
 • evacuare;
 • uzucapiune şi accesiune imobiliară;
 • rezoluţiune/reziliere contracte;
 • tranzacții;
 • vânzare-cumpărare;
 • donație;
 • închiriere;
 • comodat;
 • împrumut;
 • întreținere.

Familia reprezintă nucleul de bază al unei societăţi, astfel că probelemele juridice care apar în această arie a dreptului sunt deosebite, sensibile şi vaste.

În cadrul Cabinetelor asociate de avocatură, întrucât înţelegem importanţa familiei pentru clienţii noştri şi cât de dificile pot fi situaţiile în care în relaţiile de familie intervin anumite probleme, vă oferim sfaturi juridice concrete şi practice, adaptate speţei Dvs.

Asigurăm asistenţă şi reprezentare în:

 • desfacerea căsătoriei prin divort și alte cereri accesorii;
 • negociere pentru stabilirea divorțului prin acord;
 • stabilire domiciliu minor;
 • stabilire pensie întretinere minor, reducere/ majorare pensie intretinere;
 • exercitarea autorităţii părinteşti în comun sau exclusiv de către unul din părinţi;
 • modificarea măsurilor privind copilul minor;
 • stabilirea legăturilor personale cu minorul sau mai precis stabilirea programului de vizită pentru părintele cu care minorul nu locuiește în mod statornic;
 • partajarea bunurilor comune (inclusiv a datoriilor);
 • negociere pentru stabilirea partajului prin acord;
 • atribuirea folosintei locuintei familiei;
 • redactare tranzacţie partaj;
 • anularea casatoriei (constatarea nulitatii absolute a casatoriei);
 • stabilirea paternitatii;
 • acţiune în tăgada paternităţii;
 • decăderea părintelui din drepturile părinteşti;
 • schimbarea regimului matrimonial
 • evacuarea și orice alte măsuri prevăzute de lege a soțulului/concubinului/a celui care a stabilit relații asemănătoare acelora dintre soți, dintre părinți și copii care exercită orice formă de violenţă asupra membrilor familiei prin solicitarea de emitere a unui ORDIN DE PROTECŢIE.

În această sferă, înţelegem să oferim clienţilor nostri:

 • consultanţă la redactarea şi înaintarea petiţiilor, cererilor şi plângerilor adresate autorităţilor și instuțiilor publice;
 • redactare şi reprezentare judiciară acţiune în contencios administrativ.

Datorită interferenţei pe care o avem cu autorităţile statului, cunoaşterea procedurilor şi tehnicilor administrative şi fiscale a devenit imperios necesară.

Astfel, oferim consultanță, redactare şi reprezentare pentru următoarele tipuri de cereri:

 • cerere privind emiterea unui act administrativ;
 • plângere prealabilă(contestaţie administrativă);
 • cerere de suspendare a unui act administrativ pe cale principală;
 • acţiune în anularea actului administrativ;
 • acţiune în obligarea autorităţii administrative la emiterea unui act administrativ;
 • acţiune în pretenţii constând în despăgubiri materiale şi morale.

Tratăm și următoarele aspecte juridice:

 • taxe, impozite şi modalitatea deductibilității acestora;
 • regimul fiscal al TVA-ului;
 • inspecția fiscală
 • contenciosul fiscal.

Privim litigiile de dreptul muncii, atât din punctul de vedere al agajatului cât şi din cel al angajatorului, oferim consultanţă în probleme de resurse umane, cu ocazia negocierii contractelor colective de muncă, a aplicării regulamentelor interne, a conducerii procedurilor de cercetare disciplinară, etc.

De mai multe ori pe parcursul derulării activităţilor de negociere pentru fuziuni, divizări sau înfiinţări de firme de proiect pentru anumite investiţii româneşti, străine sau mixte acţionarii firmelor cu care colaborăm, ne spuneau : „Voi avocaţii găsiţi întotdeauna tot felul de piedici încât de multe ori ajungem să nu mai încheiem tranzacţiile pe care le dorim”. Am învăţat în cadrul Cabinetelor noastre să găsim soluţii şi să înlăturăm acele piedici în aşa fel încât întotdeauna aceste tranzacţii să se realieze cu succes.

De regulă, sfătuim clienții să adopte o atitudine preventivă, sens în care le oferim consultanță juridică şi asistare la:

 • negocierea şi redactarea tuturor tipurile de tranzactii comerciale;
 • negocierea şi redactarea contractelor comerciale, a celor de vânzare-cumparare, leasing şi a altor contracte de acest gen;
 • constituire de societati;
 • legislatia fiscala aplicabila societăţilor.

De asemenea, oferim consultantă juridică şi asistenţă juridică/judiciară pentru recuperarea sumelor de bani prin intermediul diverselor proceduri, respectiv:

 • conciliere prealabilă;
 • somaţie de plată;
 • proces comercial în pretenţii şi/sau daune materiale şi morale cauzate;
 • litigii de natură contractuală;
 • executarea silită a titlurilor executorii: hotărâri judecătorești; bilet la ordin şi CEC.

Pe lângă acestea, în baza contractelor de permanenţă lunară de tip abonament oferim consultanţă juridică şi asistenţă juridică cu titlu permanent în legătură cu activitatea societăţii.

Având în vedere actualul context economic şi juridic în care ne găsim, dreptul societar începe să prindă tot mai mult contur.

Cabinetele noastre asociate, oferă consultanţă permanentă într-un mod constructiv, practic şi eficient, de o lungă perioadă de timp mai multor societăţi cu capital german din Zona Industrială Vest a Sibiului şi din Parcul Industrial Şura Mică. De asemenea, Cabinetele noastre asociate colaborează cu investitorii străini preluând încă de la început proiectul de înfiinţare a unei societăţi în România (incluzând înfiinţarea societăţii, consultanţă şi asistenţă în căutarea terenului pentru construcţii, obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare construirii capacităţii de producţie,autorizarea activităţii), şi înfiinţează firme de proiect dedicate realizării unei investiţii specializate.

În sfera activităţilor întreprinse pe lângă cele enumerate mai sus intră şi:

 • constituire, înregistrarea societăţilor în registrul comertului, reprezentare juridică în faţa Oficiului Registrului Comerţului;
 • asistenţă juridică şi reprezentare la Birou Notarial, Birou Traducatori Autorizat în vederea obţinerii actelor necesare înfiinţări societăţi;
 • redactarea de acte constitutive, hotărâri ale adunărilor generale, decizii ale organelor de conducere ale societăţii;
 • redactarea contractelor de comodat şi închiriere, si a altor documente specifice;
 • modificarea sediului social, a denumirii sau a organelor de conducere;
 • înfiinţarea sau desfiinţarea punctelor de lucru;
 • cesiunea părților sociale;
 • schimbarea si revocarea administratorilor;
 • majorarea şi reducerea capitalului social;
 • modificare si autorizare obiect de activitate;
 • dizolvare, lichidare, radiere societăţi comerciale;

Executarea silită reprezintă a doua fază a procesului civil. Pentru a nu lipsi de efecte juridice titluri executorii obţinute, respectiv hotărâri judecătoreşti şi cele care au forţă executorie ope legis, asigurăm punerea în executare a acestor hotărâri prin redactarea cererilor de execuatre silită, înaintarea lor către executorul judecătoresc competent şi reprezentare juridică a clientului pe tot parcursul executării silite.

De asemenea, reprezentăm interesele clientului în cadrul acţiunilor ce au ca obiect contestaţia la executare.

Pentru a trata, în primul rând probleme apărute cu prilejul deschiderii procedurii insolvenței trebuie să plecăm de la specificul activității fiecărei societăți peste care se suprapun aspectele teoretice și practice ale acestei proceduri.

Urmărim să satisfacem necesitățile fiecărui client și să gestionăm cât mai bine situația ivită, astfel încât fiecare parte care participă la procedură să fie mulțumită de rezultatul produs, evitând angajarea și antrenarea răspunderii administratorului.

Oferim consultanță juridică și reprezentare judiciară pe parcursul întregii proceduri de insolvenţă şi/sau faliment, inclusiv legat de aspectul privind atragerea răspunderii personale, patrimoniale a persoanelor din conducerea societăţilor care se fac vinovate de aducerea acestora în stare de insolvenţă.

Având în vedere evoluţia cadrului legislativ, dar şi natura litigiilor care se pliază pe aceasta, Cabinetele noastre oferă clienţilor soluţii inovative şi rapide, apelând la diversele proceduri speciale, precum:

 • măsurile asigurătorii și provizorii;
 • ordonanța președințială;
 • oferta de plată și consemnațiune;
 • ordonanța de plată;
 • cererea cu valoare redusă;
 • evacuarea din imobilele folosite și ocupate fără drept;
 • înscrierea drepturilor dobândite în temeiul uzucapiunii.